ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
สท0023.5/ว841 แจ้งการนำส่งเงินของ สนง.สรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2561  [ 19 มิ.ย. 2561 ]    
 
สท0023.1/845 การจัดกิจกรรมยูนิค รันนิ่ง วิ่งเพื่อมรดกโลก สุโขทัย มาราธอน 256  [ 19 มิ.ย. 2561 ]    
 
สท0023.3/ว2282 การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด้วยโปรแกรมประยุกต์ร  [ 18 มิ.ย. 2561 ]    
 
สท0023.3/ว2281 1-ขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค  [ 18 มิ.ย. 2561 ]    
 
สท0023.3/ว2281 2-ขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค  [ 18 มิ.ย. 2561 ]    
 
สท0023.2/ว2277 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2561  [ 18 มิ.ย. 2561 ]    
 
สท0023.1/ว836 1-สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3/25  [ 18 มิ.ย. 2561 ]    
 
สท0023.1/ว836 2-สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3/25  [ 18 มิ.ย. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1306