ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
สท 0023.2/ว 4957 แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี  [ 7 ธ.ค. 2561 ]    
 
สท0023.3/ว4954 สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่ครบกำหนด 5 ปี และมีความพร้อมหรือประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินค  [ 7 ธ.ค. 2561 ]    
 
สท0023.3/ว4955 1-การจัดทำงบประมาณแผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 7 ธ.ค. 2561 ]    
 
สท0023.3/ว4955 2-การจัดทำงบประมาณแผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 7 ธ.ค. 2561 ]    
 
สท0023.3/ว4940 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตร การจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ  [ 7 ธ.ค. 2561 ]    
 
สท0023.2/ว1762 การบันทึกข้อมูลคุณสมบัติพิเศษของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการ ก.พ.7  [ 7 ธ.ค. 2561 ]    
 
สท 0023.3/ว 1760 1-ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ  [ 6 ธ.ค. 2561 ]    
 
สท 0023.3/ว 1760 2-ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ  [ 6 ธ.ค. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1433