ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
สท0023.3/ว1518 การเสนอชื่อบุคคลสำคัญหรือผู้ที่มีผลงานดีเด่นและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ให้ยูเนสโกประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองในปี 2563  [ 19 ต.ค. 2561 ]    
 
สท0023.3/ว1520 การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562  [ 19 ต.ค. 2561 ]    
 
สท0023.1/ว4126 สรุปผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการร้อยใจรักษ์  [ 19 ต.ค. 2561 ]    
 
สท0023.3/ว1523 1-การแจ้งยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  [ 19 ต.ค. 2561 ]    
 
สท0023.3/ว1523 2-การแจ้งยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  [ 19 ต.ค. 2561 ]    
 
สท0023.5/ว1515 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 9/25  [ 19 ต.ค. 2561 ]    
 
สท0023.1/10574 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น รุ่นที่ 1  [ 19 ต.ค. 2561 ]    
 
สท0023.3/ว4127 ขอส่งประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐที่ใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เ  [ 19 ต.ค. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1389