ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Plublic Relation
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Purchase
แผนพัฒนาฯ
Planning
หนังสือสั่งการ
   
 
สท0023.3/ว1518 การเสนอชื่อบุคคลสำคัญหรือผู้ที่มีผลงานดีเด่นและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ให้ยูเนสโกประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองในปี 2563 [ 19 ต.ค. 2561 ]     
สท0023.3/ว1520 การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562 [ 19 ต.ค. 2561 ]     
สท0023.1/ว4126 สรุปผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการร้อยใจรักษ์ [ 19 ต.ค. 2561 ]     
สท0023.3/ว1523 1-การแจ้งยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  [ 19 ต.ค. 2561 ]     
สท0023.3/ว1523 2-การแจ้งยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  [ 19 ต.ค. 2561 ]     
สท0023.5/ว1515 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 9/25 [ 19 ต.ค. 2561 ]     
สท0023.1/10574 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น รุ่นที่ 1 [ 19 ต.ค. 2561 ]     
สท0023.3/ว4127 ขอส่งประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐที่ใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เ [ 19 ต.ค. 2561 ]     
สท0023.3/10577 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที [ 19 ต.ค. 2561 ]     
สท0023.3/ว4118 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน การเสริมสร้างสวัสดิการ [ 19 ต.ค. 2561 ]     
สท0023.3/ว4129 การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง [ 19 ต.ค. 2561 ]     
สท0023.1/ว4128 โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม [ 19 ต.ค. 2561 ]     
สท0023.5/ว1514 แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ  [ 18 ต.ค. 2561 ]     
สท0023.5/ว1512 1-ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจั [ 18 ต.ค. 2561 ]     
สท0023.5/ว1512 2-ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจั [ 18 ต.ค. 2561 ]     
สท0023.1/ว1511 ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำโครงการ กลับบ้านปลอดภัย [ 17 ต.ค. 2561 ]     
สท0023.3/ว1510 ขอความร่วมมือแจ้งเวียนแบบสำรวจการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน TAX3000 และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LT [ 17 ต.ค. 2561 ]     
สท0023.1/ว1508 ขอความร่วมมือดำเนินการสถานที่พักนักกีฬาสุโขทัยธานีเกมส์ [ 17 ต.ค. 2561 ]     
สท0023.5/ว4089 การกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ต.ค. 2561 ]     
สท0023.3/ว4099 จัดระเบียบการให้อาหารนกในพื้นที่สาธารณะ [ 17 ต.ค. 2561 ]     
   
   
 
พิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3349  [ 19 ต.ค. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3362  [ 19 ต.ค. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กพส. มท 0810.3/ว6046  [ 19 ต.ค. 2561 ]
แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3358  [ 19 ต.ค. 2561 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6 สน.บถ.  [ 19 ต.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561) สน.บถ. มท 0809.2/ว168  [ 19 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) สน.คท. มท 0808.2/15669-15744 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ด่วนที่สุด สน. คท. มท 0808.2/15159-15234 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2561 ]
พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3352 [แบบตอบรับ]  [ 19 ต.ค. 2561 ]
หารือการปฏิบัติตามแนวทางการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สน.คท. มท 0808.2/ว3336  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) สน.คท. มท 0808.5/ว3338 [บัญชีราย อปท.] [บัญชีรายชื่อผู้รับบำนาญ]  [ 18 ต.ค. 2561 ]
ประชาสัมพันธ์ QR Code-Application Line ไลน์กลุ่ม ITA 61 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว3337  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3330 [แบบรายงานฯ]  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3332 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/15831-15835 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3317 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การแจ้งยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3312 [เอกสารแนบ]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว3308  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/15453-15528 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/15377-15399 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561) สน.บถ. มท 0809.3/ว3303  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/14835-14910 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/15003-15078 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/14927-15002 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การหักเงินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของข้าราชการและลูกจ้างประจำในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3306  [ 17 ต.ค. 2561 ]
   
 
   
 
อบต.บ้านหลุม ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานี [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านหลุม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเหนือ หมู่ที่ [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านป้อม กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบ [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.ในเมือง เทศบาลตำบลในเมือง รับส่งมอบสิ่งของบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธาให้แก่ชมรมผู้สูงอายุเท [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.ในเมือง ตารางกำหนดวัน/เวลา รับแสดงตนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ/ความพิการ/ผู้ป่วยเอ [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ปากแคว ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ปากแคว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องรับ/ส่งวิทยุสื่อสารประจำที [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ปากแคว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ดงเดือย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.ทับผึ้ง บริจาคโลหิต [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.วังตะคร้อ ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ตำแหน่งผู้ดูแลเด [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 12 
อบต.ไทยชนะศึก ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 ต.ค. [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ไทยชนะศึก กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ 16 ต.ค.61 [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองจิก ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรม [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ไทยชนะศึก ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
   
 
สอบถามตำแหน่งนิติกร/ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (14 มิ.ย. 2561)    อ่าน 64  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.วังทองแดง อ.เมืองฯ จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (22 พ.ค. 2560)    อ่าน 291  ตอบ 0  
   
 
อบต.ทุ่งยางเมือง เบาหวาน,มะเร็ง,กระดูกทับเส้น,ปวดหลังขารักษาได้ (19 ต.ค. 2561)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.ไทยชนะศึก เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (5 ต.ค. 2561)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.นครเดิฐ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (5 ต.ค. 2561)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.ทับผึ้ง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (26 ก.ย. 2561)    อ่าน 290  ตอบ 19
อบต.ทุ่งยางเมือง เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ (21 ก.ย. 2561)    อ่าน 26  ตอบ 0
อบต.ทับผึ้ง เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ (21 ก.ย. 2561)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.เมืองเก่า เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (14 ก.ย. 2561)    อ่าน 25  ตอบ 0
อบต.ปากแคว เว็บไซต์ อบต.ปากแคว อ.เมืองฯ จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (12 ก.ย. 2561)    อ่าน 33  ตอบ 0
อบต.ทุ่งยางเมือง เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (7 ก.ย. 2561)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.ปากน้ำ ชาวบ้านเดือดร้อน...น้ำท่วมซ้ำซากมาหลายปี ท่านทำอะไรกันอยู่ (6 ก.ย. 2561)    อ่าน 268  ตอบ 1
อบต.ทุ่งยางเมือง ทำไมอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจึงต้องใช้ปั๊มเคมี (3 ก.ย. 2561)    อ่าน 28  ตอบ 0
อบต.ทุ่งยางเมือง ทำไมต้องใช้บริการจาก เอส ไรคส์ (3 ก.ย. 2561)    อ่าน 27  ตอบ 0
อบต.ทุ่งยางเมือง เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (31 ส.ค. 2561)    อ่าน 27  ตอบ 0
อบต.วังไม้ขอน สอบถามตำแหน่งว่าง (27 ส.ค. 2561)    อ่าน 38  ตอบ 0
อบต.ทับผึ้ง เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (24 ส.ค. 2561)    อ่าน 39  ตอบ 0
ทต.บ้านสวน ทต.บ้านสวน นักวิเคราะห์คนไหน น่ารักที่สุดครับ (21 ส.ค. 2561)    อ่าน 34  ตอบ 0
อบต.ไทยชนะศึก อยากให้ตำบลไทยชนะศึกเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว (14 ส.ค. 2561)    อ่าน 338  ตอบ 10
อบต.เมืองเก่า แผนพัฒนา4ปี (12 ส.ค. 2561)    อ่าน 45  ตอบ 0
อบต.หนองตูม ขอทราบหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อ อบต. (10 ส.ค. 2561)    อ่าน 680  ตอบ 5
ทม.สวรรคโลก เว็บไซต์ (ทดลอง) ทม.สวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (9 ส.ค. 2561)    อ่าน 289  ตอบ 0
   
   
 
 
 
 

ข้าวหอมนิลปลอดสารพิษ

วัดช้างล้อม


 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.วังทองแดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพก
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล