ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Plublic Relation
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Purchase
แผนพัฒนาฯ
Planning
หนังสือสั่งการ
   
 
สท 0023.2/ว 4957 แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี  [ 7 ธ.ค. 2561 ]     
สท0023.3/ว4954 สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่ครบกำหนด 5 ปี และมีความพร้อมหรือประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินค [ 7 ธ.ค. 2561 ]     
สท0023.3/ว4955 1-การจัดทำงบประมาณแผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 7 ธ.ค. 2561 ]     
สท0023.3/ว4955 2-การจัดทำงบประมาณแผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 7 ธ.ค. 2561 ]     
สท0023.3/ว4940 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตร การจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ [ 7 ธ.ค. 2561 ]     
สท0023.2/ว1762 การบันทึกข้อมูลคุณสมบัติพิเศษของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการ ก.พ.7 [ 7 ธ.ค. 2561 ]     
สท 0023.3/ว 1760 1-ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ [ 6 ธ.ค. 2561 ]     
สท 0023.3/ว 1760 2-ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ [ 6 ธ.ค. 2561 ]     
สท 0023.2/ว1759 สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทต่างๆ [ 6 ธ.ค. 2561 ]     
สท 0023.1/ว 1757 เชิญประชุม 7 ธ.ค.61 เวลา 13.00 น. เรื่อง นโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ  [ 6 ธ.ค. 2561 ]     
สท0023.3/ว4928 ศูนย์การอบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ธ.ค. 2561 ]     
สท0023.3/ว4926 แจ้งแนวทางการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษาแ [ 6 ธ.ค. 2561 ]     
สท0023.3/ว4930 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 [ 6 ธ.ค. 2561 ]     
สท0023.3/ว4929 โครงการอบรมสัมมนา การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์และการจัดทำงบประมาณตามแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนด [ 6 ธ.ค. 2561 ]     
สท0023.1/ว4910 การดำเนินการตามโครงการ แม่บ้านท้องถิ่นไทย จังหวัดสุโขทัย ห่วงใยครอบครัว ไม่ต้องเจ็บตัวจากอุบัติเหตุ [ 6 ธ.ค. 2561 ]     
กลุ่มงานส่งเสริมฯ เร่งรัดการรายงานผลการพิจารณาคัดเลือก อปท. ที่มีที่อ่านหนังสือ ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน [ 6 ธ.ค. 2561 ]     
สท0023.2/ว4908 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชากา [ 4 ธ.ค. 2561 ]     
สท0023.3/ว1754 แผนการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาในสังกัดอง [ 4 ธ.ค. 2561 ]     
สท0023.3/ว1745 1-หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม นม โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 [ 4 ธ.ค. 2561 ]     
สท0023.3/ว1745 2-หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม นม โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 [ 4 ธ.ค. 2561 ]     
   
   
 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว7261 [[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]  [ 7 ธ.ค. 2561 ]
การคุ้มครองข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3979  [ 7 ธ.ค. 2561 ]
การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3964 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561-62 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3959 [แบบรายงานฯ]  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3961  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่ครบกำหนด 5 ปี และมีความพร้อมหรือประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3955  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3946 [กลุ่มเป้าหมาย 1] [กลุ่มเป้าหมาย 2]  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากล ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ทั่วประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3947 [แบบรายงานฯ] [แบบตอบรับ]  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
ขอเลื่อนโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว3956  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) และระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development center information system : CCIS) ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2) กศ. มท 0816.2/ว2726 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
ขอส่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0809.3/ว3935  [ 4 ธ.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3944 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ธ.ค. 2561 ]
การดำเนินการจัดส่งคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3943  [ 4 ธ.ค. 2561 ]
การยกเลิกการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3930  [ 4 ธ.ค. 2561 ]
การยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3929  [ 4 ธ.ค. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3931  [ 4 ธ.ค. 2561 ]
สำรวจข้อมูลหอกระจายข่าวที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3934 [แบบรายงานฯ]  [ 4 ธ.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว3928 [เอกสารแนบ]  [ 3 ธ.ค. 2561 ]
การบันทึกข้อมูลคุณสมบัติพิเศษของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบทะเบียนประวัตข้าราชการ (ก.พ.7) สน.บถ. มท 0809.3/ว3917  [ 3 ธ.ค. 2561 ]
แจ้งผลการพิจารณาข้อหารือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา กับนักเรียนหรือนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพัก กม. มท 0804.6/ว3932  [ 3 ธ.ค. 2561 ]
สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว3927 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ธ.ค. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.2/ว193  [ 3 ธ.ค. 2561 ]
ประชาสัมพันธ์การหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ของ กยศ. สน.บถ. มท 0809.2/ว194  [ 3 ธ.ค. 2561 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3906  [ 30 พ.ย. 2561 ]
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 กศ. มท 0816.3/ว3912  [ 30 พ.ย. 2561 ]
   
 
   
 
อบต.ไทยชนะศึก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก เร่ือง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ราคากลางและกา [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
ทต.ในเมือง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสื่อพิมพ์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
ทต.ในเมือง ผู้ชนะการเสยอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒ [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
ทต.ในเมือง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
ทต.ในเมือง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒ [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
ทต.เมืองเก่า ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม\\\"Bike อุ่นไอรัก จังหวัดสุโขทัย\\\" [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.เมืองเก่า ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.ไกรกลาง แบบ(ร่าง)ข้อบัญญัติการคัดแยกมูลฝอย พ.ศ............... องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกล [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 15 
ทต.บ้านสวน แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ผ่าน Appication [ 6 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
ทต.ในเมือง สำรวจให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้าน นางประเสริฐทัศนา ผู้พิการและผู้สูงอายุ หมู่ที่ [ 6 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
ทต.ในเมือง โครงการจัดประชุมเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น ประจำเดือน ธั [ 6 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
ทต.ในเมือง การจัดกิจกรรมนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู [ 6 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.ปากพระ ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 6 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.ปากพระ ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 6 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองจิก ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านหนองบัวเขาดิน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธ [ 6 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
   
 
สอบถามตำแหน่งนิติกร/ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (14 มิ.ย. 2561)    อ่าน 96  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.วังทองแดง อ.เมืองฯ จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (22 พ.ค. 2560)    อ่าน 321  ตอบ 0  
   
 
อบต.ทุ่งยางเมือง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล ถนนชำรุด (1 ธ.ค. 2561)    อ่าน 26  ตอบ 3
อบต.ทุ่งยางเมือง วุฒิสถาปนิก รับเซ็นแบบ (30 พ.ย. 2561)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.ทุ่งยางเมือง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (30 พ.ย. 2561)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.ไกรกลาง สอบถามตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (19 พ.ย. 2561)    อ่าน 30  ตอบ 0
อบต.ไทยชนะศึก เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (16 พ.ย. 2561)    อ่าน 30  ตอบ 0
อบต.เมืองบางยม โรงเรียนผู้สูงอายุ (14 พ.ย. 2561)    อ่าน 98  ตอบ 1
อบต.ย่านยาว ขอรายชื่อผู้ใหญ่บ้าน+กำนันของตำบลย่านยาว (11 พ.ย. 2561)    อ่าน 762  ตอบ 1
อบต.บ้านใหม่สุขเกษม เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.บ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 พ.ย. 2561)    อ่าน 24  ตอบ 0
อบต.ไทยชนะศึก ข้อความเทิดทูลสถาบัน (9 พ.ย. 2561)    อ่าน 40  ตอบ 0
ทต.เมืองเก่า สอบถามเรื่องตำแหน่งนิติกรครับ (6 พ.ย. 2561)    อ่าน 44  ตอบ 0
อบต.ไทยชนะศึก เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (2 พ.ย. 2561)    อ่าน 38  ตอบ 0
ทต.กลางดง แผนที่ชุมชน (1 พ.ย. 2561)    อ่าน 58  ตอบ 1
อบต.ไทยชนะศึก เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (26 ต.ค. 2561)    อ่าน 42  ตอบ 0
อบต.ทุ่งยางเมือง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (26 ต.ค. 2561)    อ่าน 42  ตอบ 0
อบต.ไทยชนะศึก โรคเบาหวาน,มะเร็ง,กระดูกทับเส้น,ปวดหลังขารักษาได้ (22 ต.ค. 2561)    อ่าน 36  ตอบ 0
อบต.ไทยชนะศึก สมุนไพรรักษาโรคทั่วไป (22 ต.ค. 2561)    อ่าน 40  ตอบ 0
อบต.ทุ่งยางเมือง เบาหวาน,มะเร็ง,กระดูกทับเส้น,ปวดหลังขารักษาได้ (19 ต.ค. 2561)    อ่าน 40  ตอบ 0
อบต.ไทยชนะศึก เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (5 ต.ค. 2561)    อ่าน 55  ตอบ 0
อบต.นครเดิฐ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (5 ต.ค. 2561)    อ่าน 45  ตอบ 0
   
   
 
 
 
 

ข้าวหอมนิลปลอดสารพิษ

วัดช้างล้อม


 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.วังทองแดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพก
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล