ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 
นายสิทธิณัฐ เพชรเอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองแดง
 
 
นายพัฒนา วิชัยเดช
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาววิลาวัลย์ ศรีอินแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล


นายนิเวศน์ ขำเขียว
นักพัฒนาชุมชน


นางกรพินธ์ พันธ์เจริญ
นักจัดการงานทั่วไป


-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายณรงค์ เพ็ชรดี
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวฉัตรรัตน์ บูรณชาต
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน