ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 
 

ไฟฟ้าในครัวเรือน มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน

ประชากรที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 1,852 หลังคาเรือน
 
 
โทรศัพท์

ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ที่ทำการไปรษณีย์สาขาบ้านคลองยอ
 
 

มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จำนวน 19 แห่ง หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 
ตำบลวังทองแดงมีการมีการดำเนินกิจการด้านการบริการ ดังนี้

โรงสีข้าวขนาดเล็ก จำนวน 8 แห่ง

ร้านขายของชำ จำนวน 15 แห่ง

ปั้มหลอด จำนวน 15 ร้าน

ร้านซ่อมรถ จำนวน 6 แห่ง

ร้านจำหน่ายไม้แปรรูป จำนวน 5 แห่ง

ร้านเสริมสวย , ตัดผม จำนวน 3 แห่ง
ตำบลวังทองแดงมีการมีการดำเนินกิจการด้านการพาณิชย์ ดังนี้

ร้านจำหน่ายไม้กวาด จำนวน 1 แห่ง

ร้านจำหน่ายปุ๋ย - ยาฆ่าแมลง จำนวน 4 แห่ง

ร้านขายอาหารตามสั่งและก๋วยเตี๋ยว จำนวน 12 ร้าน

ร้านขายของเบ็ดเตล็ด จำนวน 54 แห่ง
ตำบลวังทองแดงมีการมีการดำเนินกิจการด้านกลุ่มอาชีพ ดังนี้

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 12 กลุ่ม

กลุ่มเลี้ยงโค จำนวน 12 กลุ่ม

กลุ่มเย็บผ้า จำนวน 12 กลุ่ม
 
 

วัดช้างล้อม

ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์การศึกษาพอพียง บ้านลุงสมาน ถาวร หมู่ 1 บ้านวังทองแดง

แผนงานการเกษตรแบบพอเพียง บ้านนางลภัส อินทรเจือจันทร์ หมู่ 8 บ้านตระพังโพธิ์ศรี