หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (รอบแรก) [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานติดตามผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 2 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ผลสำรวจความพึงพอใของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของ องค์การบริหารส่วนตาบลวังทองแดง ประจาปีงบประมาณ 2563 [ 16 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานผลดำเนินงานตามแผนทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 16 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานผลการประเมินโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 57  
 
รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานผลการประเมินโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 77  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 (6 เดือนแรก) [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 57  
 
  (1)     2