ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 
 
ตำบลวังทองแดงถือเป็นพื้นที่ชนบท ดังนั้นเส้นทางการคมนาคมส่วนใหญ่จึงประกอบไปด้วยถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนดินลูกรังบดอัดแน่น มีจำนวนเส้นทาง ดังนี้
 
ถนนลาดยาง จำนวน 9 สาย
 
ถนนคอนกรีต จำนวน 18 สาย
 
ถนนลูกรัง จำนวน 17 สาย
ถนนสายสำคัญในพื้นที่ตำบลวังทองแดง ได้แก่
 
ถนนพระร่วง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1113)
 
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1308
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
คลอง จำนวน 7 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
ฝาย จำนวน 25 แห่ง
 
บ่อน้ำสาธารณะ จำนวน 48 แห่ง
 
ประปาบาดาล จำนวน 15 แห่ง
 
 
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แหล่งน้ำ ต้นไม้ ดิน ได้รับความเสื่อมโทรมเนื่องจากมีการนำมาใช้ประโยชน์ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งต้องได้รับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง