ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสาธารณูปโภค แหล่งสาธารณูปการ แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน พัฒนาด้านความมั่นคง พัฒนาสังคม พัฒนาการส่งเสริมอาชีพ เศรษฐกิจ ให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และทั่วถึง

พัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ส่งเสริมการศาสนาวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยวให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง พัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง